Mickey Lee 補習經驗 | 香港補習老師網 HK Tutor - 補習界共享經濟平台

所有過往Mickey Lee 補習老師紀錄

【精神健康急救證書班】順利完成 兩日,每日6小時極密集的課程 同學們的積極參與,及勇於發問問題 令我都加把勁咁不停講講講 12小時意猶未盡,係咪仲想上堂呢? 好快就有新班架啦...希望啦! 但,應該唔會再黎6小時連續課的了 …

 • 2018-09-29
 • 成人進修
查閱補習老師工作紀錄

最近補習個案 (五) 學生來自九龍某天主教小學,家長要求他們小四的兒子補中英數常 學生在課堂的表現反斗,家長說很多補習老師都表示沒辦法為兒子補習 但又不希望送兒子到區內的補習社「群補」(即小班補習),因試過「補咗等於冇補咁」 其實每個學生都有他的特質,可惜老師們 …

 • 2016-08-25
 • 中小學補習
查閱補習老師工作紀錄

最近補習個案 (四) 學生來自大角咀某國際小學,家長要求為他們小六的兒子補中文 學生對中文表現得沒興趣,而且他表示學校的環境主要以英文溝通 所以覺得學中文好難 現在已經非但對中文不抗拒,成績有所進步,而且他還表示期待每次的補習,珍惜練習中文的機會。 …

 • 2016-08-11
 • 中小學補習
查閱補習老師工作紀錄

 • 香港補習老師網-補習老師Tutor登記
 • 香港補習老師網-快速聯絡我們尋找補習老師 Hong Kong Tutor
 • 香港補習老師網-補習老師Tutor排行榜
 • 香港補習老師網-補習老師Tutor紀錄
 • 香港補習老師網Tutor廣告查詢